2023 – Generalforsamling kl. 19.00 i klublokalerne – Flyvepladsvej 2, Tønder

Generalforsamling i Tønder Veteran Klub Afholdes                                                                                                             

Onsdag, den 15. februar 2023 kl. 19.00 I klublokalerne på Flyvepladsvej 2, 6270 Tønder

 

 

Af hensyn til det praktiske omkring afviklingen SKAL der foretages tilmelding, det kan ske til Dres på tlf. 20140313 eller pr. E-mail til blad@toenderveteranklub.dk senest onsdag d. 8. februar 2022.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af foreningens årsrapport
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

På valg er:

Otto Beck (modtager ikke genvalg)

Jørn Madsen (modtager genvalg)

Dres Callesen (modtager genvalg)

Valg af suppleanter, på valg er:

Lars Johansen (modtager genvalg)

Carsten Tækker (modtager genvalg)

Valg af revisor samt revisorsuppleant, på valg er:

Broder Lützen

Villy Schulze (revisor suppleant)

Indkomne forslag :

(Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afvikling af generalforsamlingen, på følgende mailadresse: formand@toenderveteranklub.dk)

  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil TVK være vært ved kaffe, øl, vand og en smule mundgodt.

Generalforsamlingen gennemføres under forudsætning af, at myndighederne ikke har indført restriktioner på tidspunktet, der forhindrer gennemførelsen. I så fald vil dette blive annonceret på hjemmesiden.

Eventuelle opdaterede informationer vil blive lagt på hjemmesiden, hvorfor der opfordres til at holde øje hermed. 

Bestyrelsen