Vedtægter for Tønder Veteran Klub, anno 2005

§ 1. Foreningens hjemsted er Tønder kommune.

§ 2. Foreningen kan benytte følgende binavne: Veteranklub Syddanmark.

§ 3. Foreningens formål er at udbrede interessen for veterankøretøjer (over 35 år) gennem afvikling af forskellige foreningsaktiviteter herunder afvikling af diverse løb, klub-/værkstedsaftener, køreture og/eller hyggeligt samvær.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afvikles inden udgangen af 1. kvartal med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af foreningens årsrapport.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  • Valg af revisor samt revisor suppleant.
  • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før afvikling af generalforsamlingen).
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Evt.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via klubbens medlemsblad Garage-Nyt og/eller via klubbens hjemmeside: www.toenderveteranklub.dk senest 14 dage før afholdelsen.

På samme vis kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der kan yderligere indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mere end 10 % af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom.

Hvert medlemskab har 1 stemme. Alle medlemmer er stemmeberettigede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Evt. afstemning sker ved almindeligt   stemmeflerhed.

§ 5. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 personer og konstituerer sig senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen med formand og næstformand, samt menige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
I lige år vælges/genvælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges/genvælges 3 bestyrelsesmedlemmer. De 2 suppleanter, revisor og revisor suppleant vælges/genvælges for 1 år af gangen.
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleanten dog i resten af det fratrådte medlems valgperiode.

Alle myndige medlemmer er valgbare.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3/5 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Er der ved en afstemning i bestyrelsen stemmelighed, er formandens, subsidiært næstformandens stemme afgørende.

Der føres protokol over såvel afholdte bestyrelsesmøder som generalforsamlinger. Formanden eller næstformanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når der anses behov herfor. Dog afvikles mindst 3 bestyrelsesmøder om året.

Kasserer og sekretariatets funktionen kan om nødvendigt udliciteres til menige klubmedlemmer eller til eksterne forretningsførere i større eller mindre grad.

Bestyrelsen kan invitere andre medlemmer, suppleanter, interne og/eller eksterne eksperter m.m. til at deltage i bestyrelsesmøderne, uden at disse herved får nogen form for stemmeret.

§ 6. Alle med interesse for gamle køretøjer og klubben kan søge optagelse som medlem ved henvendelse til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Ansøgere under 18 år kan opnå medlemskab på ½ årskontingent, indtil første medlemsår efter det fyldte 18. år. Medlemskabet løber fra 1. april til 31. marts. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal indbetales til klubbens kasserer. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, når specielle forhold taler herfor.

Et medlem, der skader Tønder Veteran Klub´s interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det pågældende medlem har ret til at få sin ekskludering prøvet på førstkommende generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Disse medlemmer betaler ikke kontingent. Desuden kan bestyrelsen beslutte, om der kan tegnes andre medlemskaber herunder familiemedlemskab, passivt medlemskab mv.

Udmeldelse af klubben kan ske med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Kassereren/sekretariatet opbevarer en hele tiden ajourført medlemsliste, som efter en vis ekspeditionstid skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.”

§7. I forbindelse med afvikling af større arrangementer føres et regnskab. Kassereren disponere over kassebeholdningen efter bestyrelsens anvisninger.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner til modtagelse af indbetalinger og foretagelse af udbetalinger.

Bestyrelsen vælger et pengeinstitut blandt de i lokalområdet repræsenterede banker og sparekasser. Kassereren skal senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen aflevere årsrapport/regnskab og bilag mv. til den valgte revisor. Klubben kan stifte gæld.

Evt. gældsforpligtelser tegnes af formanden samt mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Formanden og den øvrige bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gældsforpligtelser. Klubbens øvrige medlemmer hæfter ligeledes heller ikke for foreningens eventuelle gældsforpligtelser. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Klubben kan medvirke ved afvikling af løb i samarbejde med andre klubber. Bestyrelsen træffer beslutning herom. Klubben kan vælge at udsætte specielle præmier herunder vandrepokaler.

Bestyrelsen træffer beslutning omkring de nærmere vilkår for udlodning af disse.

§ 9 Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge om optagelse i eller udtrædelse af Motorhistorisk

Samråd (MhS), afhængig af hvad der måtte tjene klubben bedst.

§ 10. Foreningen kan søge om samarbejde med forsikringsselskab omkring evt. formidling af veteranbilforsikringer eller øvrige forsikringer generelt. Bestyrelsen kan træffe beslutning herom, forudsat samarbejdet ikke påfører klubben en økonomisk risiko.

§ 11. Foreningen kan søge om samarbejde med andre automobilklubber, bilorganisationer, bilmuseer og øvrige firmaer/foreninger/organisationer om evt. fordelagtige indkøbsmuligheder mv.

Bestyrelsen kan træffe beslutning herom, forudsat samarbejdet ikke påfører klubben en økonomisk risiko.

§ 12. Nærværende vedtægter kan alene ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er fremmødte og afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflerhed, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der afvikles senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, og hvor afgørelsen træffes ved en stemmeflerhed på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 13. Såfremt foreningen ophører, tilfalder klubbens formue en interessegruppe/-forening med interesse for bevarelse af veterankøretøjer.

Medlemmerne kan stille forslag til anvendelse af foreningens formue.

Beslutning om foreningens ophør kan alene træffes på samme vilkår som gælder for vedtægtsændringer, jf. § 12.

Således ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 1. februar 2016.

 

Sign. dirigenten

Bent Karstensen